ഫൂക്കറ്റിലെ (തായ്‌ലൻഡ്) എച്ച്ജി‌എച്ച് ജെനോട്രോപിൻ ഗോക്വിക്ക് പെൻ 12mg (36iu) നായുള്ള വില പട്ടിക

ഫൂക്കറ്റിലെ ജെനോട്രോപിൻ ഗോക്വിക്ക് പെൻ 12mg (36iu) നായുള്ള വില പട്ടിക